Tím

 

- lekár MUDr. Pavol Štec, vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v rokoch 1992-1998. Zo všeobecného lekárstva I. stupeň atestoval v októbri 2002, špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo absolvoval v decembri 2009. Počas výkonu lekárskej praxe pracoval na lôžkových oddeleniach zamerania pľúcneho lekárstva, vnútorného lekárstva a ako lekár záchrannej zdravotnej služby. Od augusta 2006 pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých na našej ambulancii po MUDr. Michalovi Vargovi.

 

- sestra Bc.Mária Štecová,  strednú zdravotnú školu absolvovala maturitou v roku 1988. Počas výkonu povolania zdravotnej sestry pracovala na lôžkových oddeleniach zamerania pľúcneho, vnútorného a ženského lekárstva a na kardiologickej amulancii. V rokoch 2004 -2007 absolvovala vysokoškolské štúdium prvého stupňa na Fakulte ošetrovateľstva Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Od augusta 2006 pracuje ako zdravotná sestra na našej ambulancii.

 

 

 

 

Made with Namu6